Missie & Visie

Onze missie
Dames Handbal Club Meeuwen geeft op een kwaliteitsvolle manier handbaltraining aan meisjes en dames.

Onze visie
Bij het realiseren van zijn missie vertrekt DHC Meeuwen vanuit een duidelijke visie betreffende het aanbieden van een sportactiviteit:

Sporten als voorwaarde op een gezond leven
Menige onderzoeken wijzen op het grote belang van regelmatige beweging tot een gezond leven. In het huidig klimaat van algemene vergemakkelijking van het fysieke leven (alles wordt technischer, meer geautomatiseerd en ligt binnen handbereik) is het zeer belangrijk dat er al van jonge leeftijd aandacht wordt besteed aan de fysieke paraatheid.
Daarom biedt DHC Meeuwen de mogelijkheid aan om reeds van jonge leeftijd (5 jaar) aan te sluiten bij de club.

Sporten gericht op een vrouwelijk publiek
Het sportaanbod in de maatschappij is vooral gericht op een mannelijk publiek. Deze sporten krijgen in de media ook het meeste aandacht, wat dit fenomeen nog versterkt. Meisjes hebben wel de mogelijkheid om hierbij aan te sluiten, maar stoten vaak op het “mannelijk” karakter van de sfeer en oefeningen. Dit resulteert dat meisjes, eens ze fysiek een achterstand oplopen ten opzichte van de jongens dan ook stoppen met de beoefening van hun sport.
DHC Meeuwen wil hiervoor een alternatief aanbieden. De club staat open enkel voor meisjes en dames en richt zijn werking dan ook hierop. DHC Meeuwen is er van overtuigd dat meisjes niet enkel voor een zachter bewegingsaanbod willen kiezen maar ook de mogelijkheid moeten krijgen om zich te bewijzen in contactsporten zoals het handbal

Sporten aangepast aan de leeftijd
Zoals reeds aangehaald is het beoefenen van sport zeer belangrijk. Dit blijft zo gedurende het hele leven. Daarom stelt DHC Meeuwen ook alles in het werk om per leeftijdsgroep een trainings- en leerprogramma op te stellen dat aangepast is aan de fysieke – en begripsmogelijkheden van de deelnemer.

Het aanbod van een kwaliteitsvol bewegings- en leerprogramma
Er wordt van kleins af aan gewerkt naar een verhoging van fysieke prestaties en een verhoging van de technische kennis van het handbal.
In het Jeugdsportplan DHC Meeuwen worden er per leeftijdsgroep doelstellingen geformuleerd die verwezenlijkt moeten worden binnen bepaalde periodes (gaande van eenvoudige basisbalvaardigheden voor de kleinsten naar meer technische en tactische spelpatronen voor de ouderen). Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken is DHC Meeuwen steeds op zoek naar sportief goed opgeleide trainers. Verder is het de bedoeling van DHC Meeuwen om, naast die ervaringsrijke trainers, jonge mensen uit eigen midden de kans te geven om met een permanente ondersteuning en een aangepaste scholing, ook de nodige ervaringen op te doen om kwaliteitsvol trainerswerk te kunnen leveren.
Tenslotte wil DHC Meeuwen ook een antwoord geven aan deze dames, waarvoor gewone gezonde beweging prioritair is geworden en die dus op een aangename, recreatieve manier ongedwongen handbal willen spelen als middel tot die nodige beweging.

Groepssport als vorming op een evenwichtig sociaal gedrag
We leven in een maatschappij waarin iedereen verplicht is rekening te houden met de anderen. Strikte individualiteit kan algemeen maar tot een zekere hoogte gehandhaafd worden. (recht op privacy)
Handbal is een sport waarbij individuele kwaliteit ondersteunend maar ondergeschikt is aan collectieve kwaliteit en presteren. DHC Meeuwen hecht daarom veel belang aan het aanleren van de nodige attitudes waarbij de speelster leert om te gaan met de kwaliteiten en beperkingen van de anderen. Het besef dat men enkel samen, met inbreng van zijn eigen mogelijkheden en inzet, tot een resultaat kan komen is een ervaring die in het dagelijks leven voortdurend van toepassing is.

Prestatiegerichtheid als vorming op doorzetting
Het aanwezig competitieve element (wekelijkse wedstrijden) is een goed leerproces om in het dagelijks leven ook te leren geloven in eigen kunnen en alzo persoonlijke doelstellingen te verwezenlijken.

Integratie van de sport binnen het gemeenschapsleven
DHC Meeuwen hecht zeer veel belang aan de verankering van de club in het gemeentelijk gebeuren.
Hiervoor ijvert de club voor een zo groot mogelijk gevoel van herkenning binnen de gemeente Oudsbergen.
Dit uit zich in de lage instapdrempel om lid te worden van de vereniging.
Dit uit zich ook door de financiële drempel om toeschouwer te zijn van onze thuiswedstrijden laag te houden. (gratis behalve voor thuiswedstrijden 2e nationale dames)
Dit uit zich in een zeer degelijke en uitgewerkte jeugdwerking waardoor veel gezinnen binnen de gemeente aangesproken kunnen worden.
Dit uit zich in het volop kansen geven aan de eigen jeugdspelers (meisjes uit de gemeente of directe buurt) om zich op het hoogste niveau te gaan ontwikkelen en meten met andere topploegen verspreid over het land.

Uitstraling
DHC Meeuwen slaagt er al vele jaren in om met een grote basis van speelsters, die de eigen jeugdopleiding en jeugdreeksen hebben doorlopen, op nationaal niveau hoge verwachtingen in te lossen. Het is de doelstelling van DHC Meeuwen om deze weg te blijven volgen.
Op deze manier zet DHC Meeuwen het vrouwenhandbal, zowel nationaal als plaatselijk, in een mooi daglicht.
Dit heeft een niet te verwaarlozen aantrekkingskracht op de jeugd, zodat zeker plaatselijk voldoende meisjes aansluiten zodat alle hoger gestelde visies kunnen verwezenlijkt worden.